අන්තර් සුවඳ

0
241
79eb0d9d14a2b6baecf613ba80aaf967-03f95e25

කොළනියේ කෙලවර
සංහි⁣ඳක පිපි………,
හෙන්දිරික්කා මල නුඹ….
“රිස්වානා”……………………….,
ගුරුපාරෙන්……………….. යනෙනා කල……….,
පුරුද්දට වගේ හැමදාමත්,
හෙටත් එනවදැයි…….. අසනාවිට…………………,
“ඉන්සාල්ලා” කියාගෙන..,
බිමට සිනාසී යද්දී………..
ඉළුක් මන්ඩිය……………….. පිස එන සුළඟින්…………
ගත දැවටී නොදැවටී…
නැටවෙන පර්දාවේ…..
කෙළවර රැඳි…………..,
අත්තර් සුවඳ…………..
මරතෝණ්ඩි………….. කහටක් සේ…………..
සටහන් වී ඇත………..,
සිත් ගැඹරේ…………….

නුඹ නැතත්…………..
කොළනි ගංදොර………
හැන්දෑවට……………., තංගත් එක්කල…………
“හදීස්” කියන හඬ………
තාමත් ඇහෙනව…………, හිත තුල…………………,
ඉළුක් මල්……………….
සුසුම් හෙලනා………..
හඬ අතරින්…………..

– කැමිලෝ-(20-4-13)

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க