தமிழ் ஆண்டுகள் 60

0
6201

01. பிரபவ. -1987-1988

02. விபவ. -1988-1989

03. சுக்ல -1989-1990 

04. பிரமோதூத. -1990-1991 

05. பிரசோற்பத்தி -1991-1992

06. ஆங்கீரச. -1992-1993 

07. ஸ்ரீமுக -1993-1994 

08. பவ. -1994-1995 

09. யுவ -1995-1996 

10. தாது -1996-1997 

11. ஈஸ்வர -1997-1998 

12. வெகுதானிய -1998-1999 

13. பிரமாதி -1999-2000 

14. விக்கிரம -2000-2001 

15. விஷு -2001-2002 

16. சித்திரபானு -2002-2003 

17. சுபானு -2003-2004 

18. தாரண -2004-2005 

19. பார்த்திப -2005-2006 

20. விய -2006-2007 

21. சர்வசித்து -2007-2008 

22. சர்வதாரி -2008-2009 

23. விரோதி -2009-2010 

24. விக்ருதி -2010-2011 

25. கர. -2011-2012 

26. நந்தன -2012-2013 

27. விஜய -2013-2014 

28. ஜய. -2014-2015 

29. மன்மத. -2015-2016 

30. துன்முகி -2016-2017 

31. ஹேவிளம்பி -2017-2018 

32. விளம்பி -2018-2019 

33. விகாரி -2019-2020 

34. சார்வரி -2020-2021 

35. பிலவ. -2021-2022 

36. சுபகிருது -2022-2023 

37. சோபகிருது -2023-2024 

38. குரோதி -2024-2025 

39. விசுவாசுவ -2025-2026 

40. பரபாவ -2026-2027 

41. பிலவங்க -2027-2028 

42. கீலக -2028-2029 

43. சௌமிய -2029-2030 

44. சாதாரண -2030-2031 

45. விரோதகிருது -2031-2032 

46. பரிதாபி -2032-2033 

47. பிரமாதீச -2033-2034 

48. ஆனந்த -2034-2035 

49. ராட்சச -2035-2036 

50. நள. -2036-2037 

51. பிங்கள -2037-2038 

52. காளயுக்தி -2038-2039 

53. சித்தார்த்தி -2039-2040 

54. ரௌத்திரி -2040-2041 

55. துன்மதி -2041-2042 

56. துந்துபி -2042-2043 

57. ருத்ரோத்காரி -2043-2044 

58. ரக்தாட்சி -2044-2045 

59. குரோதன -2045-2046 

60. அட்சய -2046-2047

ஆண்டிற்கான தமிழ் பெயர்

*60 தமிழ் வருடங்கள்…*

01. பிரபவ – நற்றோன்றல்

02. விபவ – உயர்தோன்றல்

03. சுக்ல – வெள்ளொளி

04. பிரமோதூத – பேருவகை

05. பிரசோற்பத்தி – மக்கட்செல்வம்

06. ஆங்கீரச – அயல்முனி

07. ஸ்ரீமுக – திருமுகம்

08. பவ – தோற்றம்

09. யுவ – இளமை

10. தாது – மாழை

11. ஈஸ்வர – ஈச்சுரம்

12. வெகுதானிய – கூலவளம்

13. பிரமாதி – முன்மை

14. விக்கிரம – நேர்நிரல்

15. விஷு – விளைபயன்

16. சித்திரபானு – ஓவியக்கதிர்

17. சுபானு – நற்கதிர்

18. தாரண – தாங்கெழில்

19. பார்த்திப – நிலவரையன்

20. விய – விரிமாண்பு

21. சர்வசித்து – முற்றறிவு முழுவெற்றி

22. சர்வதாரி – முழுநிறைவு

23. விரோதி – தீர்பகை

24. விக்ருதி – வளமாற்றம்

25. கர – செய்நேர்த்தி

26. நந்தன – நற்குழவி

27. விஜய – உயர்வாகை

28. ஜய – வாகை

29. மன்மத – காதன்மை

30. துன்முகி – வெம்முகம்

31. ஹேவிளம்பி – பொற்றடை

32. விளம்பி – அட்டி

33. *விகாரி* – எழில்மாறல்

34. சார்வரி – வீறியெழல்

35. பிலவ – கீழறை

36. சுபகிருது – நற்செய்கை

37. சோபகிருது – மங்கலம்

38. குரோதி – பகைக்கேடு

39. விசுவாசுவ – உலகநிறைவு

40. பரபாவ – அருட்டோற்றம்

41. பிலவங்க – நச்சுப்புழை

42. கீலக – பிணைவிரகு

43. சௌமிய – அழகு

44. சாதாரண – பொதுநிலை

45. விரோதகிருது – இகல்வீறு

46. பரிதாபி கழிவிரக்கம்

47. பிரமாதீச – நற்றலைமை

48. ஆனந்த – பெருமகிழ்ச்சி

49. ராட்சச – பெருமறம்

50. நள – தாமரை

51. பிங்கள – பொன்மை

52. காளயுக்தி – கருமைவீச்சு

53. சித்தார்த்தி – முன்னியமுடிதல்

54. ரௌத்திரி – அழலி

55. துன்மதி – கொடுமதி

56. துந்துபி – பேரிகை

57. ருத்ரோத்காரி – ஒடுங்கி

58. ரக்தாட்சி – செம்மை

59. குரோதன – எதிரேற்றம்

60. அட்சய – வளங்கலன்

தேடல் – தமிழ்ச்சேவை

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க