ලෙච්චමි

0
160
072264a7939d14700765f16f4c02a378-983bbe4f

මෝසම් වැස්ස
අදත් හවස් වරුවක
වැහි බීරුමත් එක්කම
උණුසුම් වෙන්න
කඳුකර සුවඳ
කහට එකක්

“යන්න දෙන්න මාතියා”
කියපු දවසෙත්
ලෙච්චමී ගාව
මේ සුවඳම තිබුණා..

இடியுடன் கூடிய
பருவமழை
இன்றின்
அந்தியிலும் வந்தது
குன்றின் வாசத்தை
சுமந்தவாறு

“போக விடுங்கள் ஐயா” என்ற
லெச்சுமியின் மேனியெங்கிலும்
விரைவிக் கிடந்தது
அதே வாசம்!

ෆාති..✍️

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க