நல்ல மனம் வாழ்க…

0
1781
Screenshot_20200526-005537_Google

ஊனம் ஒரு குறை என்று
ஊசலாடும் நெஞ்சங்களை
ஊராா் புகழ் போற்றிடவே
ஊக்கமளித்து உயர்த்திடும்
நல்ல மனம் வாழ்க…….

துன்பத்தில் துவளையிலும்
துயரத்தில் ஆழ்கையிலும்
தாேல்விகண்டு தளரயிலும்
தாேள் காெடுக்கும் தாேழமை
நல்ல மனம் வாழ்க……….

ஆசைகள் முடங்கிடவே
ஆதரவின்றி நிற்கையிலே
அன்னை பாேல அரவணைத்து
அன்பு காெண்டு அன்னமிட்ட
நல்ல மனம் வாழ்க……..

கடைசி வரை கைகாெடுக்கும்
கல்வியைக் கற்றிடவே
கல்லுதான் உடைத்தெனினும்
கைகாோ்த்து கரை சாே்த்த
நல்ல மனம் வாழ்க……..

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க