எளிய தமிழில் HTML – 1

0
1103

Line Break tag

அடுத்தடுத்த வரிகளை வெளிப்படுத்த உதவும் br tag-ன் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள பின்வருமாரு தொடர்ச்சியான வரிகளை body tag-க்குள் அடித்து அதனை browser-ல் திறந்து பார்க்கவும்.

 

 

 

 

 

இங்கும் body tag-க்குள் உள்ளவை browser-ல் வெளிப்பட்டுவிட்டது. ஆனால் அவை அடுத்தடுத்த வரிகளாக வெளிப்படவில்லை. இவை அடுத்தடுத்த வரிகளாக வெளிப்படவேண்டும் எனும் கட்டளையை அளிக்கவே இந்த <br> tag பயன்படுகிறது.

இப்போது <br> tag-ஐ ஒவ்வொரு வரியின் இறுதியிலும் அமைக்கவும். இதற்கு இணை tag இல்லை.

இப்போது browser- ல் இவை அடுத்தடுத்த வரிகளாக வெளியாவதைக் காணலாம்.

 

 

 

 

Headings tag

ஒருசில வார்த்தைகளை தலைப்பாக அமைக்க விரும்பினால், அந்த வார்த்தைகளுக்கு முன்னும் பின்னும் headings-க்கான இணை tags-ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> மற்றும் <h6> எனும் 6 வகை headings tags உள்ளன. இவை முறையே தலைப்புகளின் அளவினை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்துக் கொண்டே வரும். இது பின்வருமாறு.

இங்கு History of India என்பது மிகப்பெரிய தலைப்பாகவும், அதனடியில் உள்ள Prehistoric era என்பது கொஞ்சம் பெரிய தலைப்பாகவும், அதனடியில் உள்ள Stone Age, bronze Age என்பவை சிறிய தலைப்புகளாகவும், h1, h2.h3,h4 என்பதற்கேற்ற வகையில் வெளிப்பட்டுள்ளன.

Bold & Italic tags

ஒருசில வார்த்தைகளை/வரிகளை bold-ஆக காட்டுவதற்கு <b> tag-ம், சாய்வெழுத்துக்களாகக் காட்டுவதற்கு <i>-ம் பயன்படுகிறது. இவை இணை tags-ஐப் பெற்றிருக்கும். எனவே இவற்றை நாம் விரும்பிய வார்த்தைகளுக்கு முன்னும் பின்னும் இணைத்தால், அவை bold-ஆகவும், சாய்வெழுத்துக்களிலும் வெளிப்படும். இது போன்றே <u>,</u> எனும் tag வார்த்தைகளை அடிக்கோடிட உதவும். இவை பின்வருமாறு.

இங்கு முதல் வரி bold எழுத்துக்களிலும், இரண்டாவது வரி சாய்வெழுத்துக்களிலும், மூன்றாவது வரி அடிக்கோடிட்டும் வெளிப்பட்டுள்ளது.

Big & Small tags

சாதாரண அளவைவிட சற்று பெரிய அளவில் எழுத்துக்களை வெளிப்படுத்த <big> எனும் tag-ம், சாதாரண அளவைவிட சற்று சிறிய அளவில் எழுத்துக்களை வெளிப்படுத்த <small> எனும் tag-ம் பயன்படுகிறது. இது பின்வருமாறு.

இங்கு முதல் வரி சாதாரண அளவைவிட சற்று பெரிய அளவிலும், இரண்டாவது வரி சாதாரண அளவிலும், மூன்றாவது வரி சற்று சிறிய அளவிலும் வெளிப்பட்டுள்ளது.

Font tag

எழுத்துக்களின் அளவு, நிறம் மற்றும் அதன் வடிவத்தைக் குறிப்பிட <font> tag பயன்படுகிறது. இவற்றிற்காக முறையே size, colour மற்றும் face போன்ற attributes இவற்றுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை மூன்றில் நாம் எதைக் குறிப்பிட விரும்புகிறோமோ, அந்த attribute-ஐ font tag-வுடன் சேர்த்துக் குறிப்பிடலாம் அல்லது இவை மூன்றையும் ஒரே நேரத்திலும் குறிப்பிடலாம். இது பின்வருமாறு.

இங்கு முதல் வரி பச்சை நிறத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் என்று மட்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது வரியின் அளவு 5-ஆக இருக்க வேண்டும் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவது வரியில் எழுத்துக்கள் நீல நிறத்திலும், 12 அளவிலும், Arial எழுத்துக்களாகவும் வெளிப்பட வேண்டும் என்று மூன்று attributes-ம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இதன் வெளிப்பாடு பின்வருமாறு இருக்கும்.

Strike Superscript & Subscript tags

ஒரு சொல்லை எழுதிவிட்டு பின்னர் அதனை ஒரு கோடால் அடிப்பதற்கு <strike> tag-ம் , ஒருசில எண்களை ஓர் எழுத்தின் மேற்பகுதியில் குறிப்பிட superscript tag-ம், ஒருசில எண்களை ஓர் எழுத்தின் கீழ் பகுதியில் குறிப்பிட subscript tag-ம் பயன்படுகிறது.

உதாரணத்துக்கு பின்வரும் வெளிப்பாட்டை கவனிக்கவும்.

 

 

 

 

 

இங்கு 2 எனும் எண் x மற்றும் y எழுத்துக்களின் மேற்புறத்தில் வெளிப்பட அந்த எண்ணின் முன்னும் பின்னும் <sup></sup> எனும் tag (sup for superscript) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதை பின்வரும் program-ல் கவனிக்கவும். அவ்வாறே 2 எனும் எண் H எனும் எழுத்தின் கீழ்ப் பகுதியில் வெளிப்பட அந்த எண்ணின் முன்னும் பின்னும் <sub></sub> எனும் tag (sub for subscript) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

20000 எனும் எண்ணை கோடிட்டு அடிப்பதற்கு அந்த எண்ணின் முன்னும் பின்னும் <strike> எனும் tag பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதையும் பின்வரும் program-ல் காணலாம்.

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க